hlava jednota

  Zpět   |   Přidat vzkaz

Jacque_UT » 05.08.2005 (12:59) » »


http://ot.fucksheep.org/rprts/cztek05/ipage00021.htm

Jacque_UT » 05.08.2005 (12:54) » »


http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050803_203821_domaci_bih&
http://zpravy.atlas.cz/clanek.aspx?clanek=36797&rubrika=240
http://wtd.vlada.cz/tiskove/tiskove_aviza.htm
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050803_154058_domaci_lja&
http://bleskove.centrum.cz/udalosti/clanek.phtml?id=11833

sCr » 05.08.2005 (11:45)


to nejsem já ...

Kopi » 05.08.2005 (08:23)


http://www.hypno.cz/cztk05/p7297727.html

Kopi » 05.08.2005 (08:23)


http://www.hypno.cz/cztk05/p7297717.html

sCr » 04.08.2005 (23:41)


http://www.hypno.cz/cztk05/p7297630.html

Jacque_UT » 04.08.2005 (14:09) » »


Výzva pro všechny účastníky Czechtekku 2005

1) vyzýváme účastníky, kteří byli zraněni, aby si nechali vystavit lékařské zprávy, udělali kopie a ty pak přinesli do PRESS CENTRA na adresu Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov

2) vyzýváme účastníky, aby se přihlásili jako svědci se svědectvím, je potřeba sestavit co nejobsáhlejší seznamy svědků ze strany účastníků, přihlaste se na adrese PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz

3) pokud byl někdo svědkem policejního protizákonného jednání tak je potřeba, aby o tomto podal svědectví na policii, popřípadě podal trestní oznámení či podnět k prošetření na Inspekci MVČR. O tomto podání je nutné si nechat vystavit kopii protokolu a tu pak zanést na adresu PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov

4) je NUTNÉ vyšetřit další závažná porušení zákona či ústavou zaručených práv ohledně Czechtekku 2005 (použití vojenských prostředků proti civilistům, použití "rušiček" mobilů, střílení psů účastníků, zmizení některých zahraničních účastníků, požití střelných zbraní příslušníky Policie ČR atd.) Pokud máte JAKÉKOLIV INFORMACE o těchto záležitostech, přihlašte se CO NEJDŘÍVE- tyto informace jsou naprosto prioritní – podávejte je buď osobně na adresu PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz

5) podepisujte petice, pokračujte v POKLIDNÝCH PROTESTECH a nenechte celou věc vyšumět. Informujte pravdivě své rodiče, známé, kolemjdoucí,…. Zkrátka kohokoliv, kdo projeví zájem o informace. Tiskněte materiály, distribuuejte je, oslovujte další potenciální účastníky Cztekku, kteří např.nemají přístup na internet aby postupovali dle této výzvy.

6) sbírejte vyjádření a dopisy ohledně Czechtekku 2005 co vám přijdou mailem či na které narazíte na internetu a posílejte všechno na jedno konkrétní místo- do PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz. (např. dopis od Evropských demokratů, vyjádření Českého helsinskýho výboru, dopisy od různých občanských sdružení, které nás podporují.atd.).
7) Posílejte fotografie, videa, vaše osobní svědectví,… zkrátka cokoliv, co pomůže objasnit trestnou činnost policistů. Pokud znáte, máte známé, příbuzné, rodiče nebo přátele u policie ČR, pokuste se od nich zjistit co nejvíc informací ohledně rozkazů, které předcházeli nebo následovali akci Czechtekk 2005. Vše posílejte do PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz

Všechno posílejte či noste osobně do PRESS CENTRA na adresu Tachovské náměstí 3 , Praha 3, Žižkov , kontaktní osoba:
Štěpán Dlouhý, stepan@lucca.cz, tel.:736684490
NEBUĎTE LHOSTEJNÍ, TEĎ JE POTŘEBA VŠECHNO PROKÁZAT. MY SME TAM BYLI A VŠECHNO VIDĚLI, ALE OBYČEJNÍ LIDÉ NE !!! TEĎ BUDE SNAHOU STÁTNÍHO APARÁTU A POLICIE VŠECHNO ZAMÉST POD KOBEREC. MUSÍ SE ZDOKUMENTOVAT A UKÁZAT JAK TO OPRAVDU BYLO !!!

Jacque_UT » 03.08.2005 (16:49) » »


autor trestniho oznameni:
Mgr. Jakub Moc

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5

nám. 14. října 12
150 00 Praha 5

V Praze dne 2.8.2005

Věc: Trestní oznámení na

Ing. Jiřího Paroubka, předsedu vlády ČR

nar. 21.8.1952, r.č. 520821/109

trvale bytem Jaroslava Foglara 1335/12, Praha 5


pro podezření ze spáchání trestných činů

1/ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 198a odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákona

2/ �íření popla�né zprávy podle § 199 odst. 1, 2 trestního zákona

3/ pomluvy podle § 206 odst. 1, 2 trestního zákona


I.
Odůvodnění:

Dne 2.8.2005 uveřejnil celostátní deník Lidové Noviny na stranách 1 a 8 článek předsedy vlády, Ing. Jiřího Paroubka, s názvem „Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé“ (viz příloha č. 1). V rámci tohoto článku byly publikovány mj. i následující výroky:

1/ „�ádné tančící děti to nejsou. Věci je nutno nazývat pravým jménem, tím spí�e, �e jsou mezinárodně, a také u nás, jak politologicky a sociologicky, tak policejně a zpravodajsky dokonale dokumentovány. Toto jádro tvoří nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom mezinárodně propojení. Provokují masivní, alkoholem a drogami při�ivované silácké demonstrace proti pokojné společnosti (i kdy� ty jsou spojené například i s emocemi vyznavačů tvrdého rocku). Logice těchto násilníků odpovídá i systém pořádání jejich party.“

2/ „Jak to potom probíhá, u� přitom víme: to není hudební nad�ení, ale spí�e se to podobá rizikovým adrenalinovým aktivitám, které s pomocí alkoholu i drog doká�í vytvářet nebezpečné situace pro své okolí včetně dal�ích tisíců mladých, kteří přicházejí s nejlep�í vůlí se bavit. K tomu připojme terorizování obyvatelstva hlukem, �pínou a dal�ími útrapami, a to v celém okruhu sousedících obcí, jimi� tyto karavany projí�dějí, a o těch v přímém sousedství nemluvě. Přitom nutno také počítat s naru�ováním �ivotního prostředí, i elementární hygieny, rizika �íření AIDS, �loutenky, salmonely atd. a� po zamoření celých lokalit odpadky. Těchto zku�eností je v mnoha na�ich obcích více ne� dost.“


II.

1/ Výrokem uvedeným sub I/1 ve vý�e citovaném novinovém článku označil Ing. Jiří Paroubek blí�e nespecifikovanou skupinu osob za nebezpečnou, posedlou s anarchistickými sklony, je� pod vlivem alkoholu a dal�ích drog vyvolává násilné demonstrace proti společnosti. Společným znakem, který tuto skupinu charakterizuje, je v kontextu článku evidentně poslech taneční hudby ve stylu techno a/nebo účast na akcích s tím spojených.

Výrokem sub I/2 viní autor článku tuto skupinu osob mj. z toho, �e způsobuje riziko �íření naka�livých chorob jako je AIDS, �loutenka či salmonela (co� je trestný čin dle §§ 189 a 190 TZ), ohro�uje �ivotní prostředí (trestný čin dle § 181a TZ), způsobuje ohro�ení ostatních pod vlivem návykových látek (trestný čin dle § 201 TZ) či se dopou�tí trestného činu opilství (§ 201a TZ).

Tyto výroky vnímám tak, �e daná skupina osob jako celek je předsedou vlády označována za násilné drogové delikventy, autor ji dále dokonce charakterizuje jistými znaky organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem, přičem� tvrdí, �e tato skupina osob masově páchá mj. trestné činy vyjmenované v předchozím odstavci. Je evidentní, �e takto vnímaný výrok je schopen vyvolat nenávist vůči této skupině obyvatel a článek chápu tak, �e jeho autor k této nenávisti veřejně podněcuje (§ 198a odst. 1 TZ ve spojení s § 89 odst. 4 TZ písm. a), a to navíc pomocí tisku (§ 198a odst. 3 TZ) a dal�ích médií. Podotýkám, �e výroky uvedené v články byly převzaty rozhlasem, televizí a citovány v mnoha internetových médiích. Předpokládán, �e úmyslem autora článku bylo vyvolat celospolečenské odsouzení zmiňované skupiny osob a domnívám se tudí�, �e těmito výroky byla naplněna skutková podstata trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 198a odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ. Schvalováním preventivních zákroků proti této skupině osob pak autor článku veřejně podněcuje k omezování ústavních práv a svobod této skupiny osob.

2/ Vzhledem k záva�nosti vý�e uvedených tvrzení a dal�ích v článku obsa�ených tvrzení, včetně výroků o mezinárodním propojení této údajně nebezpečné organizované skupiny, je takový článek schopen vyvolat vá�né znepokojení části obyvatelstva, a to v celostátním měřítku. Předpokládám, �e Ing. Jiřímu Paroubkovi musí být známo, �e tyto výroky jsou obecně ve vztahu ke skupině osob, o ní� článek pojednává, nepravdivé a neprokazatelné. Vzhledem k tomu, �e autor článku je předsedou vlády ČR, předpokládám, �e si je rovně� dobře vědom toho, �e tato tvrzení uveřejněná v celostátním tisku mohou vyvolat opatření státních a jiných orgánů, směřující k jejich prověření, nebo �e vyvolání takových opatření bylo přímo cílem tohoto článku. Lze tudí� mít za to, �e těmito výroky byla naplněna skutková podstata trestného činu �íření popla�né zprávy podle § 199 odst. 1, 2 trestního zákona.

3/ Vý�e uvedené výroky autor v článku proná�í bez jakéhokoliv konkrétního důkazu, ve věci průběhu akce CzechTek 2005 nebyl dosud vynesen �ádný pravomocný rozsudek, navíc na danou skupinu osob zcela nepřípustně a v rozporu se zásadami demokratické společnosti aplikuje princip kolektivní viny a nerespektuje presumpci neviny a dal�í základní práva daná ústavním pořádkem ČR, z nich� některá jsou ní�e uvedena. Výroky citované sub I/1,2 ve vztahu ke skupině osob, o nich� článek pojednává, obsahují nepravdivé a neprokazatelné údaje, je� jsou schopny značnou měrou ohrozit vá�nost dotčených osob u spoluobčanů, po�kodit je v zaměstnání, naru�it jejich rodinné vztahy nebo jim způsobit jinou vá�nou újmu. Byly učiněny prostřednictvím celostátního tisku, převzaty rozhlasem, televizí a citovány v mnoha internetových médiích. Ačkoliv se nepova�uji za „technaře“, jak autor článku tuto skupinu osob označuje, po brutálním a zcela nepřiměřeném zákroku státní moci, konkrétně Policie ČR, proti akci CzechTek 2005 ve dnech 29.-31.7.2005 u obce Mlýnce na Tachovsku, s touto skupinou osob sympatizuji a těmito výroky se proto cítím osobně po�kozen a dotčen. Domnívám se proto, �e vý�e citované a dal�í v článku obsa�ené výroky naplnily skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 1, 2 TZ.


III.
Jednání autora článku Ing. Jiřího Paroubka pova�uji za vysoce společensky nebezpečné vzhledem k následujícím skutečnostem:

1/ Autorem těchto výroků je předseda vlády, tedy jedním ze čtyř nejvy��ích ústavních činitelů. Jako takový je mnoha občany vnímán jako�to autorita a jeho výroky jsou brány se značnou vá�ností. Výroky o organizovaném násilném poru�ování zákona pod vlivem návykových látek ze strany jisté skupiny osob jsou proto schopny vyvolat značné znepokojení a ve značné míře po�kodit osoby, jich� se dotýkají.

2/ Předseda vlády by měl chránit základní demokratické principy státu, tak jak se zavázal ve svém slibu zachovávat Ústavu a zákony ČR, který slo�il do rukou prezidenta republiky.

Čl. 34 odst. 2 LZPS zaručuje přístup ke kulturního bohatství za podmínek stanovených zákonem. Čl. 3 odst. 1 LZPS zaručuje základní práva v�em bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a nábo�enství, politického či jiného smý�lení, příslu�nosti k národnostní nebo etnické men�ině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Čl. 4 odst. 3 LZPS stanoví, �e omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro v�echny případy, které splňují stanovené podmínky. Článek 4 odst. 4 LZPS stanoví, �e při pou�ívání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být �etřeno jejich podstaty a smyslu a omezení nesmějí být zneu�ívána k jiným účelům, ne� pro které byla stanovena. Článek 40 odst. 2 LZPS stanoví, �e ka�dý, proti němu� je vedeno trestní řízení, je pova�ován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. V neposlední řadě čl. 10 LZPS stanoví, �e ka�dá má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Namísto toho předseda vlády v článku schvaluje zásah policie, při kterém do�lo ke zranění desítek osob, značným �kodám na majetku, přičem� bez ohledu na presumpci neviny účastníky akce CzechTek 2005 a techno párty obecně označuje za lidi, kteří organizovaně a ve velkém rozsahu poru�ují zákony. Vy svých xenofobních výrocích článek hrubým způsobem po�kozuje jméno, osobní čest a důstojnost skupiny osob, jí� se článek týká. Autor upírá ústavní práva kulturní men�ině, kdy� schvaluje preventivní zásahy policie proti obdobným akcím, v tomto ohledu je zmíněný článek nepochybně vůči této kulturní men�ině diskriminační.


IV.
Jako�to oznamovatel a po�kozený v této věci v souladu s § 158 odst. 2 trestního řádu �ádám, abych byl v zákonné lhůtě vyrozuměn o opatřeních, která byla ve věci tohoto trestního oznámení učiněna.

Jacque_UT » 03.08.2005 (16:27) » »


http://www.podnety.cz/index.php?page=czechtek ...PETICE

sCr » 02.08.2005 (18:07)


děte někam s politikou .... kvůli ní to začlo a o5 se toho fšichni chytaj !!

Jacque_UT » 02.08.2005 (13:32) » »


Vazeni pratele,

ac vedeni Evropskych demokratu neoplyva milovniky stereotypnich elektronickych
beatu, povazuje presto za nutne protestovat proti vikendovemu policejniho zasahu.
Prohlaseni naleznete v priloze spolu s dopisem od senatora za ED Jana Hornika
odeslanym premierovi a ministru vnitra. Neradi bychom se dockali doby, kdy se do
technaru zacne palit gumovymi projektily.

S pozdravem,

Josef Bouska


Evropští demokraté odsuzují policejní zásah proti CzechTeku

Praha, 1. srpna 2005 – Evropští demokraté (ED) jednoznačně odsuzují postup policie proti účastníkům akce CzechTek. Senátor Jan Horník (ED) již z tohoto důvodu zaslal premiérovi a ministru vnitra otevřený dopis, v němž oba politiky viní z netolerance a žádá o důslednou reorganizaci Policie ČR.

Podle všech dostupných informací měli organizátoři CzechTeku povolení majitele pozemku k uspořádání akce. Akce byla navíc rozehnána ještě dříve, než mohla vůbec začít, což popírá presumpci neviny zakotvenou v našem právním řádu. Zcela nepřijatelný je potom způsob, jakým se policejní zákrok uskutečnil. „Takové manévry ozbrojenců by snad byly na místě při zátahu na sjezd gangsterů, ale rozhodně nemají opodstatnění při mírumilovné hudební akci,“ uvedl předseda ED Jan Kasl. Podle senátora Horníka policie nemusel zákrok vůbec přijít, pokud by hned na začátku nebylo zvoleno konfrontační řešení. „Milionové náklady na zásah, zranění na obou stranách, nebezpečné názorové vyhrocení obou táborů, to vše je výsledkem naprosté netolerance k alternativnímu životnímu stylu a arogance moci politiků, kteří jsou za zákrok zodpovědní,“ řekl senátor. „Až moc mi to připomnělo listopad 1989 – násilí, slzný plyn, vodní děla, pouze snad s rozdílem kvalitnějšího vybavení policistů.“

Jedná se o další z řady závažných chyb v činnosti policie, která bezdůvodně zasahuje proti antikomunistům či technařům, zato však téměř ignoruje aktivity extremistů z levého i pravého spektra. ED se proto připojují k žádosti svého senátora Jana Horníka o důkladnou reorganizaci velení Policie ČR a o vyšetření oprávněnosti víkendového zákroku.

Kontakt:
Jan Horník (senátor zvolený za ED) – tel. 603 472 670
Josef Bouška (člen grémia ED pověřený komunikací s médii) – tel. 606 288 378Ing. Jiří Paroubek, předseda Vlády ČR
František Bublan, ministr vnitra


Boží Dar, 31.8.2005

Otevřený dopis předsedovi vlády a ministru vnitra

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře vnitra,

jsem velmi znepokojen ze zásahu Policie ČR proti technoparty CzechTek. Již v pátek tohoto týdne došlo na základě organizačních úkonů velení Policie ČR k zastavení provozu na dálnici D5. Policie podle všeho nejenom, že nezvládla situaci, ale svým amatérským chováním dopustila „uvěznění“ stovek motorových vozidel na D5, jejichž osádky neměly s pořádáním technoparty CzechTek vůbec nic společného. Při panujících nesnesitelných teplotních podmínkách nebyla policie ani schopna těmto osádkám po řadu hodin zabezpečit dostatek tekutin a případně další pomoc. Při kvalifikovaném zásahu by k této situaci nemuselo vůbec dojít, což mne opakovaně ujišťuje o neschopnosti té složky Policie ČR, která má na starosti její velení. Následná organizace likvidace technoparty mi též nedodává mnoho důvodů k radosti, ba naopak. Až moc mi totiž připomněla listopad 1989 - násilí, slzný plyn, vodní děla, pouze snad s rozdílem kvalitnějšího vybavení policie. A to především naprostou netolerantností k jinému životnímu stylu, alternativnímu k tomu našemu většinovému. Milionové náklady na tento zásah, zranění lidé na obou stranách hranice, pro budoucnost nebezpečné názorové vyhrocení obou táborů a nejenom to, je výsledkem arogance moci, kterou jako politici ve Vašem postavení v současné době zastupujete. Při pomyšlení co všechno může následovat, mě běhá mráz po zádech a to především s ohledem na budoucnost našich dětí. Je třeba si uvědomit, že jim již mnozí opelichaní předlistopadoví umělci se svými slaboduchými vystoupeními zejména na komerčních obrazovkách televizí nic neříkají, a že si tvoří, byť možná pro mnohé z nás nepochopitelnou, kulturu postavenou nejenom na jiných hodnotách, ale i s jinou hudbou. Naší povinností není je zatracovat a skandalizovat, ale naopak se snažit je pochopit, vést s nimi dialog a případně jim pro jejich zábavu vytvořit podmínky. Pokud tak neučiníme, budeme se chovat jako předlistopadový aparátčíci sedící v malém kinosále Kolovratského paláce v Praze na Malé straně a rozhodující o tom co je a co není kultura hodná naší společnosti.
Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře vnitra, žádám Vás, abyste konečně po létech přehodnotili úroveň velení naší policie na všech jejích stupních a začali konečně s její reorganizací, tak aby na těchto postech seděli lidé nezatížení předlistopadovou minulostí a politickým smýšlením, na odborné úrovni a s dobrými organizačními schopnostmi.
Závěrem této žádosti chci ještě poznamenat, že apel na změnu velení policejního sboru není v žádném případě namířen proti řadovým policistům ani zasahujícím těžkooděncům, protože těm většinou nezbývá nic jiného než plnit mnohdy nekompetentní rozhodnutí.

S úctou

Jan Horník, senátor PČR

Jacque_UT » 02.08.2005 (13:23) » »


http://imgs.idnes.cz/oprilohy/infografika/technoparty/smlouva_techno1.jpg ...tady to máte černé na bílém...

Jacque_UT » 02.08.2005 (13:22) » »


VÝZVA K PROTESTU A OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI

text: BENY

Svobodomyslní jedinci a přátelé dobré vůle, pohár trpělivosti s aktuálním stavem politické a mocenské scény České republiky právě přetekl. Zásah na Czechteku 2005 je naprosto bezprecedentním zneužitím politické moci ve prospěch demagogické propagandy a otevřeným vyhlášením války principu občanské společnosti a demokracie. Jde o očividný a slušného člověka urážející sběr politických předvolebních bodů. Děje se tak na úkor práv těch skupin obyvatelstva, které nevyznávají mainstreamovou (tj. vládní garniturou oblíbenou) kulturu a nějakým způsobem se liší od šedivého davu tzv. „spořádané“ většiny.

Zásah je názornou ukázkou toho, jakým směrem se bude v blízké budoucnosti vyvíjet politické, právní a kulturní prostředí v ČR pod vládou této politické kliky: nebetyčné lži vrcholných představitelů státu jako oficální nástroj komunikace s médii a veřejností, udržení mocenských pozic za jakoukoli cenu, postupné omezování základních lidských práv a svobod, neoprávněné zneužívání síly, naprostý nedostatek pocitu odpovědnosti vůči voličům, politika netolerance a represe namísto aktivní a koncepční podpory multikulturní společnosti, aktivní vytváření a otevřená podpora prokorupčního a klientistického prostředí, ryzí amatérismus v jakýchkoli řídících mechanismech na úrovni správy státu i veřejné samosprávy atd. atd… )

Diletantská vláda ČSSD, dlouhodobě neschopná řešit jakékoli problémy současné české společnosti, žije stále v myšlenkových mantinelech postkomunismu a v mnohaletém zpoždění oproti současné realitě moderní a demokratické Evropy. Je řízena jedním premiérem ostudnějším než druhým ( ten aktuální se mj. nepokrytě bratříčkuje s bývalými aktivními agenty STB, a to za minimálního zájmu veřejnosti). Bohužel to není vše: poprvé od pádu komunismu neváhá vládní moc použít hrubé, vojensko-policejní násilí proti mírumilovné, nenásilné a neozbrojené skupině obyvatelstva. Časová smyčka se tak po 16 letech uzavírá: vláda většinové ČSSD se tímto činem veřejně, přímo a ostentativně přihlásila k odkazu zločinné KSČ, z níž ostatně ČSSD svou členskou základnou vyšla.

Ve světle těchto událostí vyzývám všechny ty, kterým není tento stav lhostejný, k následujícím aktivitám občanské angažovanosti:

1. Okamžité vytvoření hlavního (respektovaného, akceschopného) organizačního výboru na demokratické platformě, řídícího akce protestního charakteru.

2. a/ Bezodkladná organizace a účast na mírumilovných, masivních a opakovaných protestních akcích a demonstracích (před Úřadem vlády/Poslaneckou sněmovnou ČR/Senátem ČR), řádně nahlášených a i jinak probíhajících plně v souladu s platnými zákony ČR. b/ Organizace celorepublikové podpisové Petice požadující nezávislé vyšetření Zásahu a následné vyvození odpovídajících personálních změn ve vládě c/ Masivní zasílání e-mailů s protestním obsahem na adresu vlády, příslušných ministerstev a orgánů Evropské unie.

3. Získání široké podpory ze strany opozičních a sympatizujících stran politického spektra i společenského a kulturního života. Získání aktivní spoluúčasti na protestních aktivitách a veřejných prohlášeních odsouzujících Zásah. Získání podpory demokraticky a moderně uvažující části občanů naší společnosti, jejich aktivní zapojení do protestních akcí.

4. Získání široké podpory ze strany prodemokraticky smýšlejícího podnikatelského sektoru, vytvoření transparentního finančního fondu na pokrytí primárních nákladů na: - propagaci protestních aktivit a shromáždění - pravdivou a objektivní informovanost veřejnosti o reálném průběhu Zásahu - profesionálního právního servisu

5. Masové podávání trestních oznámení na konkrétní věřejné činitele ( premiér, ministr vnitra, policejní prezident, velitel zásahu) ze strany občanů, a to pro podezření z trestných činů „Zneužití pravomoci veřejného činitele“, „Násilí proti skupině osob“ apod.

6. Vytvoření dostatečného tlaku veřejnosti, který rozvíří zatuchlost stávající politické situace a povede zemi k rychlým předčasným volbám.

7. Současné vytvoření tlaku na revizi aktuálního volebního systému. Iniciování příslušných ústavně-právních změn, vedoucích k změnám politické scény směrem k větší transparentnosti, otevřenosti, pluralitě názorů a k upevnění základních demokratických principů moderní společnosti.

Ukažme, že nám vývoj této společnosti, směřující teď k drastickému omezování základních lidských svobod, není lhostejný!! Vystupme společně a aktivně formou inteznivních protestních akcí! Překonejme osobní a myšlenkovou pohodlnost ve prospěch budoucího vývoje naší společnosti!

JEDNEJME!!!

Jacque_UT » 02.08.2005 (12:13) » »


Policejní prezidium ČR
kancelář policejního prezidenta
preventivně informační skupina

Praha 1. srpna 2005

Tisková zpráva

Policie ČR po loňské kritice technoparty konané v Boněnově na Tachovsku věnovala přípravě letošního Czech Teku zvýšenou pozornost. Chtěla tak minimalizovat rizika možného protiprávního jednání. Cílem a snahou policie nebylo bezdůvodně perzekuovat účastníky festivalu – mladé lidi a znemožnit konání festivalu nebo vyvolat jakýkoliv konflikt.

Policie ČR však musí plnit úkoly stanovené jí zákonem.

29. 7. 2005 – pátek

Hodinu po půlnoci dne 29. července 2005 začínali na louku u obce Mlýnec na Tachovsku poblíž dálnice D5 najíždět účastníci avizované technoparty. V místě EXIT 136 začala vznikat kolona většího počtu vozidel snažících se najet na louku u Mlýnce, u které nebyl v tu dobu zjištěn majitel. Situaci navíc zkomplikoval kamion, který vezl zvukovou aparaturu a při vjíždění na louku zapadl a zablokoval tak průjezd ostatních vozidel. Dopravní policisté vyzvali účastníky silničního provozu, aby opatrně pokračovali v jízdě ve směru na Rozvadov. Řidiči vozidel nerespektovali pokyny policistů a zůstávali stát ve všech dálničních pruzích.

Zároveň probíhalo zjišťování majitelů pozemků, na kterých byla již některá vozidla zaparkována a účastníci začali vybalovat aparaturu. Z těchto důvodů policie vjezd na louku uzavřela. Velitel opatření informoval o tom, že byla podepsána smlouva o povolení ke vstupu na pozemky mezi nájemcem a pronajímatelem. Následně bylo prováděno ověřování předložené smlouvy.

Velitel opatření požádal o vyslání pořádkové jednotky na teritorium Policie ČR OŘ Tachov. Pořádková a zásahová jednotka správy Západočeského kraje byla vyslána v celkovém počtu 148 policistů. Kolona vozidel na dálnici neustále narůstala. Z tohoto důvodu byl proveden odklon dopravy po silnici číslo II/605 a současně byla o situaci informována veřejnost prostřednictvím médií.

Smlouva o povolení vstupu na uvedené pozemky byla ověřena s tím, že přístup na pronajaté území je možný pouze přes pozemky dalších vlastníků, kteří se vstupem ani přejezdem nesouhlasí.

Na dálnici D5 docházelo ke konfliktům ze strany účastníků technoparty vůči přítomným policistům, jejichž úkolem bylo zajistit obnovení silničního provozu. Účastník technoparty začal najíždět do policistů a jednomu způsobil zranění na ruce. V tuto dobu došlo ze strany policie k poškození vozidla účastníka technoparty (rozbité sklo). V dopoledních hodinách majitelé vozidel odešli na louku u Mlýnce pěšky a svá vozidla ponechali na dálnici bez dozoru. Na místě vzdáleném asi 100 metrů přelézali dálniční svodidla a poškozovali dálniční oplocení. Účastníci technoparty byli vyzýváni v českém a německém jazyce, aby opustili prostor dálnice, protože porušují § 36, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Byli upozorněni, že v případě neuposlechnutí výzvy budou jejich vozidla odtažena. Po příjezdu odtahových vozidel na místo byl prostor dálnice postupně uvolňován. Kolem 14,30 hodin byl na dálnici D5 obnoven silniční provoz.

V okolí obce Mlýnec neustále přibývali další vozidla a osoby. Správa Západočeského kraje požadovala posílení pořádkových jednotek od ostatních správ krajů. Proti účastníkům, kteří byli na pronajatém pozemku, policie nezasahovala a monitorovala situaci v okolí. Na místo nebyl umožněn vjezd dalších vozidel, neboť by přejížděla pozemky ostatních vlastníků, kteří se vstupem účastníků technoparty na svůj soukromý majetek nesouhlasili. I přes provedená opatření se během noci do místa konání technoparty podařilo proniknout velkému počtu účastníků, kteří prosekali v lesním porostu cesty pro průjezd svých vozidel. Tím došlo i ke škodám na lesním hospodářství. Tomuto protiprávnímu jednání Policie ČR nemohla zabránit, jelikož veškeré síly bylo nutné soustředit v místě ochrany pozemků a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Na Dálnici D5 se navíc pohybovali pěší účastníci CzechTeku, kteří přebíháním dálnice ohrožovali nejen svou bezpečnost, ale i bezpečnost řidičů projíždějících vozidel.


30.7.2005 – sobota


Od časných ranních hodin narůstala hudební produkce a účastníci se rozmisťovali i na pozemky, které neměli pronajaty. Účastníkům byla dána výzva k opuštění okolních pozemků a ukončení hudební produkce ve stanovené lhůtě. Během pronášení výzev opakovaně a na několika místech v prostoru louky účastníci fyzicky napadli policejní vozy s posádkami (došlo k poškození vozidel). Účastníci technoparty byli upozorněni, že bude proveden zákrok policie. Vzhledem k tomu, že se situace neustále zhoršovala, docházelo k páchání trestných činů poškozování cizí věci dle §257/1 trestního zákona ve stádiu pokusu a k nutnosti obnovení právního stavu ve vztahu k majitelům pozemků a k narušení veřejného pořádku, vydal velitel opatření v 16,30 hodin pokyn k provedení policejního zákroku. Při policejním zákroku byli policisté napadáni. Útoky účastníků byly velmi tvrdé a agresivní (baseballové pálky, dlouhé dřevěné tyče, klacky, pálky, kameny, střepy, zápalné lahve, bylo zapáleno několik kotoučových balíků slámy). Někteří účastníci dokonce vrhali proti policistům nože, nalezena byla i sekera a zápalné lahve. To svědčí o tom, že účastníci se na střet s policii připravovali dopředu.

Při zákroku od 16.30 do 20 hod, kdy bylo postupně vytlačováno přibližně 5 000 účastníků. Vždy po uskutečněných výzvách (zpravidla v pěti jazycích) byl dán dostatečný časový prostor k odchodu účastníků. Možnosti odchodu využilo několik osob. Ostatní prezentovali svůj postoj neuposlechnout výzev a zůstat na místě. Část těch, kteří prostor opustili později agresivně útočili (zejména vrháním připravených kamenů, láhví, klacků a skleněných střepů) do zad policistů! Tato situace se tak několikrát opakovala! Při policejním zákroku byly použity donucovací prostředky ve smyslu zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, § 38 odst. 1 písm. b), c), d), i), j) /slzotvorné prostředky, obušky, pouta, vodní stříkač, zásahová výbuška/.

Na místo se později vrátilo asi 1000 účastníků, kteří stále odmítali uposlechnou výzev a chovali se agresivně a fyzicky napadali policisty. Ve 21.30 hod. bylo proto rozhodnuto provést druhou fázi zákroku. K opuštění pozemků byl účastníkům vytvořen opět dostatečný časový prostor. Po celou dobu zákroku se opakovaly agresivní výpady účastníků CzechTeku vůči policistům. Policie byla proto nadále nucena použít donucovací prostředky jako v první fázi zákroku. Kolem 24.00 hod došlo ke zklidnění situace a vozidla účastníků technoparty postupně odjížděla.

31.7.2005 byla situace v místě nadále monitorovánaaž do úplného rozchodu účastníků. Do policejního opatření bylo nasazeno celkem 1222 policistů.

V neděli 31. 7. 05 se konala tisková konference Okresního ředitelství P ČR Tachov, kde byly vysvětleny kompetence velitele policejního opatření a státního zástupce při služebních zákrocích, prováděné podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Šlo o výlučnou pravomoc velitele policejního opatření nikoliv, že by bylo čekáno na pokyn státního zástupce.

O agresivitě návštěvníků Czech Teku svědčí i to, že bylo zraněno celkem 47 policistů – tzv. těžkooděnců, z toho bylo 5 zranění těžších. Jeden policista po útoku ze strany návštěvníků technopatry částečně ochrnul a byl hospitalizován s podezřením na poranění páteře.
Operován byl policista, kterému rozdrtil příznivce technoparty kamenem zápěstní kůstky. Mezi další zranění patřila fraktura horní končetiny, otřes mozku. Řezné rány na předloktí pravé ruky sešili chirurgové dalšímu z policistů. Zhmožděniny a další lehká zranění bude Policie ČR teprve vyhodnocovat. Podle údajů lékařské záchranné služby bylo ošetřeno na 35 účastníků technoparty. Dvacet z nich bylo ošetřeno na místě a 15 převezeno do nemocnice. Dva z nich se středně těžkou otravou, jeden z fakturou čelisti, další pak z důvodu podchlazení, nevolnosti, pohmožděnin. Policii ČR byla poškozena 4 služební vozidla.

V rámci policejního opatření bylo předvedeno (zajištěno) celkem 46 osob. Na Policie ČR Okresní ředitelství Tachov 18 osob, z toho 9 osob pro podezření z trestného činu (útok na veřejného činitele), u jedné osoby podán návrh na vazbu a 9 osob bylo po zjištění totožnosti propuštěno.

Policisté předvedli jednu pohřešovanou osobu, která byla po provedených úkonech propuštěna. Policisty Obvodního oddělení Bor u Tachova bylo předvedeno celkem 27 osob, z toho jeden pachatel krádeže motorového vozidla (§ 249, odst. 1 tr. zákona), 26 osob pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku (§ 47, odst. 1, písm. a, zákona č. 200/1990 Sb. ) a 5 osob dodáno do protialkoholní záchytné stanice.

V současné době provádí velitel policejního opatření jeho vyhodnocení, kde bude provedena celková analýza, vyhodnocení použití donucovacích prostředků, páchaných trestných činů a přestupků s návrhy na opatření.


kpt. Mgr. Blanka Kosinová
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR

Jacque_UT » 02.08.2005 (12:01) » »


Fakt zážitek,na který se nezapomíná...

sCr » 01.08.2005 (17:15)


Vodní děla, rozbušky, slznej plyn a vobušky :> FUCKING POLICE !!! ZAMRDANA POLITIKA !!!

pavel23 » 28.07.2005 (21:38) » »


nevíte neco nového o CZECHTEKU?

sysdab » 27.07.2005 (09:52) »


contrabas: viděl jsem ve vaší galerce vyblejsknutej monitor kde je pravděpodobně softík na míchání ruzných virgulí na plátno :-) mohli by jste mi plís emailnout jméno toho softíku, při. kde se dá splašit ??? dík mocs ... :-)

contrabass » 27.07.2005 (04:57)


skynet: hele nezapomeň mi wzít to DWD aniM... fakt mi ho dnes wem

Skynet » 26.07.2005 (23:23)


Fízlové: Mužete mi klidně lízat prdel, buzíci zkorumpovaný...

Skynet » 26.07.2005 (19:36)


Policie ČR:

S.kynet.ekk » 26.07.2005 (18:41)


Technokrati-Byrokrati 3:0

Kopi » 26.07.2005 (14:57)


Contrabass,Skynet: Zasraný úředníci.. Uvidíme, kdo s koho..

Skynet » 24.07.2005 (23:52)


Povodí Vltavy:

contrabass » 24.07.2005 (23:15)


Upozornění
TECHNOPARTY!
Městská část Praha 12 sděluje, že Technoparty, která se konala v minulých víkendech na oddechové louce U Soutoku, nepodléhá režimu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, neboť se jedná o kulturní akci. V tomto případě je nutné mít souhlas vlastníka pozemku, tj. Povodí Vltavy s. p. Vlastník pozemku souhlas nevydal.
Pro zabránění dalšího opakování akce budou na pozemek instalovány dopravní zábrany a umístěna tabule se zákazem konání obdobných akcí na předmětném pozemku.
Policie ČR a Městská policie byly požádány městskou částí Praha 12 o zásah v případě konání další akce v této lokalitě.

Petr Hána – starosta

hustý vše se dá obejít

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65